" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Saturday, June 23, 2018

"ಹಲೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್" ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ  ಹಲೋ  ಇಂಗ್ಲೀಷ್   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  14ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ವಾಯಿತು . ಐದು ಹಾಗೂ  ಆರು-ಏಳನೇ ತರಗತಿಗೆ  ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ  ತರಗತಿ ನಡೆಯಿತು .

No comments:

Post a Comment