" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Saturday, November 20, 2021

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ವಿತರಣೆ

 ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ "ಶಿಕ್ಷಾ ಕಿರಣ" ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 23 ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್  ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

No comments:

Post a Comment