" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Sunday, November 14, 2021

ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ

ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಯುಪಿ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಮಾಡಿದ ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ.

No comments:

Post a Comment