" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Tuesday, October 10, 2017

ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ

ಎಡನೀರು: ಸ್ವಾಮೀಜೀಸ್  ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಜರಗಿತು.ಶಿಕ್ಷ ಕರು ,ಶಿಕ್ಷ ಕಿಯರೂ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಭಜನೆ ಹಾಡಿದರು.ನಂ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ  ಓದಿಸಲಾಯಿತು.

No comments:

Post a Comment