" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Sunday, June 14, 2015

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಜೂನ್ 5

ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 5ರಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು ...ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ  ಮಧುಸೂದನ ರವರು  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ನಾಯಕಿ ಕು.ಶೆರಲ್  ಮರಿಯ ಮಾಡ್ತಾ 'ಪರಿಸರದ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಲ್ಲಿ  ಮಕ್ಕಳ ಪಾತ್ರ ' ದ ಬಗ್ಗೆ   ಲೇಖನ ಮಂಡಿಸಿದಳು . ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಿಡ ವನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು .. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಎಡಕೊಡ್ಲು ರವರು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದೂ  ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುಚಿ ಯಾಗಿರಿಸಬೇಕೆ೦ದು  ತಿಳಿಸಿದರು ...

No comments:

Post a Comment