" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Thursday, October 2, 2014


30/09/2014 ನೇ ಮಂಗಳವಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಿ. ಟಿ.ಎ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈಗಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲುವಾಷಿ೯ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು....

No comments:

Post a Comment