" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Tuesday, August 18, 2015

ಶಾಲಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೂಪೀಕರಣ

                      

ನಮ್ಮ  ಶಾಲೆಯ 2015-2016ನೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್  ರೂಪೀಕರಣವು  ಜರಗಿತು . ಪ್ರತಿಯೊoದು   ತರಗತಿ ಯ  ನಾಯಕ/ನಾಯಕಿ ಯನ್ನು  ಚುನಾವಣೆಯ  ಮೂಲಕ  ಆರಿಸಲಾಯಿತು.  ಆ  ಬಳಿಕ  ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ     ನಾಯಕ /ನಾಯಕಿ ಯನ್ನು   ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು . ಶಾಲಾ ನಾಯಕ  ವೈಶಾಖ್.ಸಿ .ಯಚ್ ಹಾಗೂ   ಉಪನಾಯಕಿ  ಕು. ಶೆರಲ್ ಮೆರಿಯ  ಮಾಡ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡರು. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ರಾಮಮೋಹನ್ ರವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾಪಕ ಅಧ್ಯಾ ಪಿಕೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 

No comments:

Post a Comment