" 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ 09 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

Tuesday, January 20, 2015


20-01-2015 : -ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಿ ನಡಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ  ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ  ಉತ್ತೇಜನ ಸಂದೇಶ  ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ  ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು  ಬೆಳಗ್ಗೆ "ರನ್ -ಕೇರಳ -ರನ್ " ಸಾಮೂಹಿಕ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 
No comments:

Post a Comment